Voormalig Rijksbouwmeester Floris Alkemade brengt in zijn Amersfoortse Bergrede een ode aan de bekoring: “Ik herken in de Bergrede twee kernbegrippen: begeerte en gerechtigheid. Begeerte lijkt in onze tijd het exclusieve domein van tech-bedrijven en flitsbezorgers te zijn, die feilloos en geraffineerd onze verlangens weten te voorspellen en te sturen.” Alkemade vraagt zich af: wat nu als we onze verbeeldingskracht inzetten om begeerte aan gerechtigheid te koppelen? “Dan wordt begeerte een positieve kracht. De wereld zit te springen om grote veranderingen, op het gebied van klimaat, sociale gerechtigheid. Met technologie alleen gaan we het niet redden. Onze begeerte is een krachtige motor voor zinvolle verandering als we die via onze verbeeldingskracht op het juiste spoor weten te zetten. Wat willen we eigenlijk echt?” Zijn devies: leid ons in bekoring!

Afgelopen zomer was hij een van de gasten bij VPRO zomergasten, recentelijk verscheen zijn boek ‘De toekomst van Nederland’- de kunst van richting te veranderen.

 

In de Stad Amersfoort staat een mooi interview met Jan van Baardwijk over de kapel van de Bergkerk.

Lees hier het artikel uit Stad Amersfoort

Algemeen
1. Vanaf zondag 11 oktober 2020 worden in de Bergkerk kerkdiensten gehouden met maximaal 30 mensen, excl. degenen die een taak hebben te vervullen.
2. Voorafgaande aan elke onder verantwoordelijkheid van de Bergkerk vallende activiteit zal worden afgewogen of deze op fysieke wijze of in digitale vorm plaatsvindt.
3. Tot nader te bepalen datum is het niet toegestaan om in de kerk op hetzelfde moment met meerdere groepen van maximaal 30 mensen in verschillende zalen bijeen te komen. Uitzondering vormen bijeenkomsten van en voor enkele kinderen, zoals de crèche, Godly Play, Westhill. Met het oog daarop zijn maatregelen in de sfeer van ventilatie en looproutes genomen.
4. De norm van 1,5 meter afstand is onverkort geldig en daarmee van toepassing binnen de Bergkerk, maar ook op het tot de Bergkerk behorende grondoppervlak buiten het kerkgebouw.
5. Op basis van de geldende norm van 1,5 meter is de maximale bezettingsgraad per ruimte als volgt bepaald:
• Kerkzaal :30 mensen, excl. predikant, ambtsdragers, koster, cantores, organist en eventueel anderen die een taak hebben te vervullen;
• Kapel :15 mensen, excl. de categorie hierboven genoemd;
• Gemeentezaal : 18 mensen;
• Zaal 1 : 8 mensen;
• Zaal 2 : 6 mensen.
Deze maximale bezettingsgraad is bereikt door het verwijderen van stoelen. Als aanvullende maatregel zijn in de kerkzaal sets van twee stoelen geplaatst om diegenen die tot één huishouden behoren, de mogelijkheid te bieden bij elkaar te zitten.
6. Die ruimtes die niet gebruikt worden tijdens activiteiten in de Bergkerk, zullen zo veel mogelijk worden afgesloten.
7. Hoewel het uit oogpunt van verbinding begrijpelijk is dat gemeenteleden met elkaar een gesprek willen aangaan, is dat niet mogelijk binnen de kerk; buiten, maar op grondgebied van de kerk, zijn er met inachtneming van 1,5 meter wellicht wel mogelijkheden mits anderen daarvan geen hinder ondervinden.
8. Gemeenteleden e.a. met corona-gerelateerde klachten, zoals verkoudheid, hoesten of verhoging, dan wel zij die een huishouden delen met iemand met deze verschijnselen, blijven thuis en komen dus niet naar de Bergkerk. Alleen als er sprake is van ten minste ‘24 uren klachtenvrij’, zijn gemeenteleden welkom.
9. Gemeenteleden en overige belangstellenden, die tot een risicogroep behoren, wordt gevraagd ernstig te overwegen of zij het wel verantwoord vinden om naar de kerk te komen.
10. Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe; jassen worden meegenomen naar de zitplaats. In uiterste gevallen – bijv. gemeenteleden komen verregend binnen- zal de coördinator aangeven waar jassen kunnen worden ophangen.
11. Gemeenteleden maken alleen in uiterste geval en in overleg met de coördinator gebruik van de toiletten.
12. Allen die de Bergkerk binnengaan, wordt dringend verzocht een mondkapje te dragen en dat te doen zolang zij zich binnen de kerk verplaatsen; het mondkapje wordt alleen dan afgezet als men zit.
13. Dit gebruiksplan is als geprinte versie in elke ruimte van de Bergkerk aanwezig, alsmede beschikbaar op de website van de Bergkerk (www.bergkerk.nl).
14. Dit gebruiksplan wordt in samengevatte vorm bij herhaling in de Nieuwsbrief opgenomen.
15. Ook al omdat de verwachting bestaat dat de beperkingen vanwege COVID-19 lang zullen duren, vindt onderzoek plaats naar life-streaming.


Reinigingsplan
1. Bij binnenkomst van de Bergkerk is een desinfecterend middel beschikbaar om de handen te ontsmetten. Bij kerkelijke bijeenkomsten ziet de coördinator toe op gebruikmaking ervan; bij andere activiteiten vindt dit toezicht op gebruikmaking plaats onder verantwoordelijkheid van de beheerder.
2. Na elk gebruik van enige ruimte (zalen, keuken, gangen) wordt deze onder verantwoordelijkheid van de beheerder gereinigd (stoelen, tafels, deurklink, kranen, aanrecht, e.a.).
3. Na elke eredienst zal de kerkzaal onder verantwoordelijkheid van de beheerder worden gereinigd (stoelen, microfoons, katheder,e.a).
4. Na elke (kerkelijke) activiteit worden de toiletten onder verantwoordelijkheid van de beheerder gereinigd.
5. Op de toiletten zijn een desinfecterend middel en tissues aanwezig.


Coördinatoren
1. Bij elke eredienst is er ten minste één coördinator aanwezig.
2. De taak van de coördinator, aanwezig bij de ingang van de Bergkerk, is
- het verwelkomen van gemeenteleden,
- het toezien op het naleven van de norm van 1,5 meter,
- het vragen naar de gezondheid van gemeenteleden en overige belangstellenden, zowel van henzelf als van hun omgeving. De coördinator kan hen in voorkomende situaties de toegang tot de eredienst weigeren. Omdat dit gevoelig ligt en tot pijnlijke situaties kan leiden zal elke week in de Nieuwsbrief aandacht aan dit punt worden besteed met een dringend verzoek om begrip voor het handelen van de coördinator.
3. Bij binnenkomst in de kerkzaal ziet ouderling 2 toe op het door de aanwezigen innemen van een plaats.


Erediensten
1. Vanaf zondag 11 oktober 2020 zal veelal per zondag worden bepaald hoeveel plaatsen beschikbaar zijn voor gemeenteleden en andere belangstellenden voor het meevieren van de eredienst in de Kerkzaal. Zondag 11 oktober 2020 zullen, na de ouders van de kinderen van Godly Play te hebben uitgenodigd, de resterende plaatsen beschikbaar zijn voor anderen. Ook met het oog op bijzondere dagen, zoals Allerheiligen, Kerst e.d. zal nader worden bepaald hoeveel gemeenteleden e.a. zich kunnen aanmelden. Er zal gebruik gemaakt worden van een digitaal registratiesysteem.
2. In de diensten in de Kerkzaal wordt door de gemeente niet gezongen.
3. Zolang aan het houden van erediensten vanwege COVID-19 beperkingen zijn opgelegd, zullen de internetdiensten doorgaan.
4. Met ingang van 6 september 2020 worden weer Kapeldiensten gehouden. Deze vangen aan om 09.30 uur. Maximaal 15 mensen kunnen hierbij aanwezig zijn, mits zij zich tevoren via een registratie op de website hebben aangemeld. Tijdens deze diensten wordt er niet gezongen. Na afloop van deze dienst zullen de bezoekers via een ander, duidelijk herkenbaar, pad de kerk verlaten dan waarop de bezoekers van de dienst om 10.30 uur in de kerkzaal de kerk binnenkomen.
5. Er is geen autodienst.
6. Vanaf 5 juli 2020 is de bloemendienst in de pre-Corona vorm weer opgepakt.
7. Gemeenteleden komen via de gebruikelijke ingang de hal van de kerk binnen en daarbij nemen zij de norm van 1,5 meter in acht. De coördinator ziet daarop toe. Indien bij het binnenkomen in de hal een opstopping dreigt – bijv. bij regenval- zal de coördinator naar bevind van zaken handelen (openen van tweede deur, verleggen looproute).
8. Gemeenteleden volgen de instructies voor het volgen van de uitgetekende looproutes nauwgezet op.
9. Gemeenteleden blijven na afloop van de dienst op hun zitplaats zitten en verlaten de kerk op aanwijzing van de coördinator.
10. Bij de uitgang staan open schalen klaar voor de collectes.
11. De predikant stelt zich na afloop van de dienst met de dienstdoende ouderling op bij de uitgang van de kerk om gemeenteleden een goede zondag/ goede week toe te wensen/ te knikken. Zoals wel gebruikelijk, is er nu geen mogelijkheid om ook maar even met de predikant van gedachten te wisselen; dit om concentratie van mensen te voorkomen.
12. Na afloop is er geen koffiedrinken of mogelijkheid om elkaar in de kerk te ontmoeten.


Avondgebed
1. Idem als boven (indeling op 1.5 mtr, naleving regels).


WPR061020

De bergrede van Dirk de Wachter
Woensdagavond 11 maart, 20.00 uur

Elk jaar vraagt de Amersfoortse Bergkerk aan een spraakmakende denker/opiniemaker om een hedendaagse Bergrede te schrijven. Dit jaar zal de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter zijn bergrede uitspreken. Dirk de Wachter is psychiater-psychotherapeut en noemt zichzelf een verdrietdokter. Eén die oproept om juist niet het grote geluk na te jagen, maar de mindere kanten van het leven te omarmen. In meerdere bestsellers o.a. ‘Borderline times’ of ‘De kunst van het ongelukkig zijn’ legt hij onze leukigheidsmaatschappij vol ikkigheid op de sofa. We zijn verheugd om Dirk de Wachter als Bergredenaar te mogen ontvangen in de Bergkerk.
Kaarten zijn uitverkocht. De bergrede van Dirk de Wachter wordt  op 11 maart uitgezonden via de website van de Bergkerk  (kerkdienstgemist).