Algemeen
1. Vanaf zondag 11 oktober 2020 worden in de Bergkerk kerkdiensten gehouden met maximaal 30 mensen, excl. degenen die een taak hebben te vervullen.
2. Voorafgaande aan elke onder verantwoordelijkheid van de Bergkerk vallende activiteit zal worden afgewogen of deze op fysieke wijze of in digitale vorm plaatsvindt.
3. Tot nader te bepalen datum is het niet toegestaan om in de kerk op hetzelfde moment met meerdere groepen van maximaal 30 mensen in verschillende zalen bijeen te komen. Uitzondering vormen bijeenkomsten van en voor enkele kinderen, zoals de crèche, Godly Play, Westhill. Met het oog daarop zijn maatregelen in de sfeer van ventilatie en looproutes genomen.
4. De norm van 1,5 meter afstand is onverkort geldig en daarmee van toepassing binnen de Bergkerk, maar ook op het tot de Bergkerk behorende grondoppervlak buiten het kerkgebouw.
5. Op basis van de geldende norm van 1,5 meter is de maximale bezettingsgraad per ruimte als volgt bepaald:
• Kerkzaal :30 mensen, excl. predikant, ambtsdragers, koster, cantores, organist en eventueel anderen die een taak hebben te vervullen;
• Kapel :15 mensen, excl. de categorie hierboven genoemd;
• Gemeentezaal : 18 mensen;
• Zaal 1 : 8 mensen;
• Zaal 2 : 6 mensen.
Deze maximale bezettingsgraad is bereikt door het verwijderen van stoelen. Als aanvullende maatregel zijn in de kerkzaal sets van twee stoelen geplaatst om diegenen die tot één huishouden behoren, de mogelijkheid te bieden bij elkaar te zitten.
6. Die ruimtes die niet gebruikt worden tijdens activiteiten in de Bergkerk, zullen zo veel mogelijk worden afgesloten.
7. Hoewel het uit oogpunt van verbinding begrijpelijk is dat gemeenteleden met elkaar een gesprek willen aangaan, is dat niet mogelijk binnen de kerk; buiten, maar op grondgebied van de kerk, zijn er met inachtneming van 1,5 meter wellicht wel mogelijkheden mits anderen daarvan geen hinder ondervinden.
8. Gemeenteleden e.a. met corona-gerelateerde klachten, zoals verkoudheid, hoesten of verhoging, dan wel zij die een huishouden delen met iemand met deze verschijnselen, blijven thuis en komen dus niet naar de Bergkerk. Alleen als er sprake is van ten minste ‘24 uren klachtenvrij’, zijn gemeenteleden welkom.
9. Gemeenteleden en overige belangstellenden, die tot een risicogroep behoren, wordt gevraagd ernstig te overwegen of zij het wel verantwoord vinden om naar de kerk te komen.
10. Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe; jassen worden meegenomen naar de zitplaats. In uiterste gevallen – bijv. gemeenteleden komen verregend binnen- zal de coördinator aangeven waar jassen kunnen worden ophangen.
11. Gemeenteleden maken alleen in uiterste geval en in overleg met de coördinator gebruik van de toiletten.
12. Allen die de Bergkerk binnengaan, wordt dringend verzocht een mondkapje te dragen en dat te doen zolang zij zich binnen de kerk verplaatsen; het mondkapje wordt alleen dan afgezet als men zit.
13. Dit gebruiksplan is als geprinte versie in elke ruimte van de Bergkerk aanwezig, alsmede beschikbaar op de website van de Bergkerk (www.bergkerk.nl).
14. Dit gebruiksplan wordt in samengevatte vorm bij herhaling in de Nieuwsbrief opgenomen.
15. Ook al omdat de verwachting bestaat dat de beperkingen vanwege COVID-19 lang zullen duren, vindt onderzoek plaats naar life-streaming.


Reinigingsplan
1. Bij binnenkomst van de Bergkerk is een desinfecterend middel beschikbaar om de handen te ontsmetten. Bij kerkelijke bijeenkomsten ziet de coördinator toe op gebruikmaking ervan; bij andere activiteiten vindt dit toezicht op gebruikmaking plaats onder verantwoordelijkheid van de beheerder.
2. Na elk gebruik van enige ruimte (zalen, keuken, gangen) wordt deze onder verantwoordelijkheid van de beheerder gereinigd (stoelen, tafels, deurklink, kranen, aanrecht, e.a.).
3. Na elke eredienst zal de kerkzaal onder verantwoordelijkheid van de beheerder worden gereinigd (stoelen, microfoons, katheder,e.a).
4. Na elke (kerkelijke) activiteit worden de toiletten onder verantwoordelijkheid van de beheerder gereinigd.
5. Op de toiletten zijn een desinfecterend middel en tissues aanwezig.


Coördinatoren
1. Bij elke eredienst is er ten minste één coördinator aanwezig.
2. De taak van de coördinator, aanwezig bij de ingang van de Bergkerk, is
- het verwelkomen van gemeenteleden,
- het toezien op het naleven van de norm van 1,5 meter,
- het vragen naar de gezondheid van gemeenteleden en overige belangstellenden, zowel van henzelf als van hun omgeving. De coördinator kan hen in voorkomende situaties de toegang tot de eredienst weigeren. Omdat dit gevoelig ligt en tot pijnlijke situaties kan leiden zal elke week in de Nieuwsbrief aandacht aan dit punt worden besteed met een dringend verzoek om begrip voor het handelen van de coördinator.
3. Bij binnenkomst in de kerkzaal ziet ouderling 2 toe op het door de aanwezigen innemen van een plaats.


Erediensten
1. Vanaf zondag 11 oktober 2020 zal veelal per zondag worden bepaald hoeveel plaatsen beschikbaar zijn voor gemeenteleden en andere belangstellenden voor het meevieren van de eredienst in de Kerkzaal. Zondag 11 oktober 2020 zullen, na de ouders van de kinderen van Godly Play te hebben uitgenodigd, de resterende plaatsen beschikbaar zijn voor anderen. Ook met het oog op bijzondere dagen, zoals Allerheiligen, Kerst e.d. zal nader worden bepaald hoeveel gemeenteleden e.a. zich kunnen aanmelden. Er zal gebruik gemaakt worden van een digitaal registratiesysteem.
2. In de diensten in de Kerkzaal wordt door de gemeente niet gezongen.
3. Zolang aan het houden van erediensten vanwege COVID-19 beperkingen zijn opgelegd, zullen de internetdiensten doorgaan.
4. Met ingang van 6 september 2020 worden weer Kapeldiensten gehouden. Deze vangen aan om 09.30 uur. Maximaal 15 mensen kunnen hierbij aanwezig zijn, mits zij zich tevoren via een registratie op de website hebben aangemeld. Tijdens deze diensten wordt er niet gezongen. Na afloop van deze dienst zullen de bezoekers via een ander, duidelijk herkenbaar, pad de kerk verlaten dan waarop de bezoekers van de dienst om 10.30 uur in de kerkzaal de kerk binnenkomen.
5. Er is geen autodienst.
6. Vanaf 5 juli 2020 is de bloemendienst in de pre-Corona vorm weer opgepakt.
7. Gemeenteleden komen via de gebruikelijke ingang de hal van de kerk binnen en daarbij nemen zij de norm van 1,5 meter in acht. De coördinator ziet daarop toe. Indien bij het binnenkomen in de hal een opstopping dreigt – bijv. bij regenval- zal de coördinator naar bevind van zaken handelen (openen van tweede deur, verleggen looproute).
8. Gemeenteleden volgen de instructies voor het volgen van de uitgetekende looproutes nauwgezet op.
9. Gemeenteleden blijven na afloop van de dienst op hun zitplaats zitten en verlaten de kerk op aanwijzing van de coördinator.
10. Bij de uitgang staan open schalen klaar voor de collectes.
11. De predikant stelt zich na afloop van de dienst met de dienstdoende ouderling op bij de uitgang van de kerk om gemeenteleden een goede zondag/ goede week toe te wensen/ te knikken. Zoals wel gebruikelijk, is er nu geen mogelijkheid om ook maar even met de predikant van gedachten te wisselen; dit om concentratie van mensen te voorkomen.
12. Na afloop is er geen koffiedrinken of mogelijkheid om elkaar in de kerk te ontmoeten.


Avondgebed
1. Idem als boven (indeling op 1.5 mtr, naleving regels).


WPR061020

De overheid heeft ingaande op zondag 11 oktober de regels voor het aantal kerkgangers verder ingeperkt. Maximaal 30. Helaas betekent dat weer de nodige aanpassingen in onze kerk.
Deze nieuwe beperkende maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt. Met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang van deze dringende adviezen, adviseert de Protestantse Kerk in Nederland aan gemeenten deze richtlijnen van de overheid ter harte te nemen.
In het moderamen is besproken wat deze maatregelen betekenen voor de kerkdiensten in de Bergkerk. Duidelijk is, dat de huidige oplossing om via het alfabet gemeenteleden eens per 2 weken de gelegenheid te bieden op zondag naar de kerk te komen, niet meer houdbaar is. We hebben moeten besluiten om voor de kerkdiensten van 10.30 uur (net zoals dat nu al voor de kapeldiensten om 9.30 uur geldt) over te gaan tot een inschrijvingssysteem. Op de website van de Bergkerk vindt u een aanmeldingsmogelijkheid voor zowel de kapel (max. 15 plaatsen 9.30 uur) als de kerkzaal (max. 30 plaatsen 10.30 uur).
Bij aanmelding kunt u ook zien of u nog terecht kunt.
Zoals u wellicht ook begrepen zult hebben, wordt het dragen van een mondkapje (bij verplaatsingen in de kerkzaal) dringend aanbevolen. En het zingen van het slotlied kan voorlopig ook niet.
Vooralsnog hebben deze maatregelen betrekking op de kerkdiensten in oktober.
De link voor aanmelding vindt u bij de desbetreffende dienst op de website onder Komende Erediensten.

In het GEBRUIKSPLAN BERGKERK kunt u de maatregelen vinden die wij hebben getroffen.

Geen kerkdiensten, maar toch een goed woord? Geen samenzang, maar toch de lofzang gaande houden? Daarvoor is *Luistertroost* bedoeld, een podcast in deze tijden van onzekerheid en verwarring. In samenwerking met Kerkliedwiki gaan we een dagelijkse podcast bij je bezorgen, met een korte meditatie rond een lied. Van de schoonheid en de troost dus. Hier is de eerste aflevering te beluisteren: https://kerkliedwiki.nl/Kerkliedwiki:Luistertroost

Van de gemeente-avond van februari jl. zijn twee verslagen gemaakt; één over het geheel van de avond en één met betrekking tot het onderwerp vrijwilligersbeleid. U kunt deze bekijken door op de onderstaande links te klikken.

Verslag-gemeenteavond-21-febr.-2018168.pdf

Resultaat-World-cafe-Bergkerk-februari-2018167.pdf