Diaconie betekent een open oog en oor voor mensen in de knel, zowel in onze naaste omgeving als wereldwijd. De diaconie van de Bergkerk wil praktische ondersteuning bieden aan deze mensen en hen eventueel financieel bijstaan.

Contactpersoon diaconie: Sander Kole. Email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Informatie over alle activiteiten van de diaconie van de Protestanse Gemeente Amersfoort kunt u vinden op de site van de PGA:

https://pkn-amersfoort.nl/diaconie/diaconale-activiteiten/ 

De wijkraad van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor gebouw, personeel en financiën van de kerk. Hieronder vindt u een overzicht van hun taken. 

 • Zorg voor het onderhoud en renovatie, verwarming en verlichting  van het kerkgebouw, de pastorie en de Bergherberg  en voor de salarissen van predikant, koster/beheerder en de cantor-organist en de 2e organist van de Bergkerk. De kerkrentmeesters zorgen dat de materiële voorwaarden aanwezig zijn om de activiteiten van de kerk goed te laten verlopen. Financiering: geheel uit de opbrengst van de jaarlijkse actie Kerkbalans.
 • Zorg voor de financiering van de vele activiteiten van de Bergkerk. Voor de specifieke wijkactiviteiten heeft de wijkraad van kerkrentmeesters een wijkkas, die gevuld wordt met giften van gemeenteleden. Uit deze wijkkas worden o.a. de volgende zaken bekostigd: 
  • De wekelijkse  orden van dienst en de speciale orden van dienst in de Stille Week en rond Kerst.
  • De bloemen en kaarsen voor de erediensten  en de bloemen voor jarige gemeenteleden vanaf 80 jaar.
  • Koffie en thee na de dienst van 10.30 uur.
  • De jaargids, literatuur voor de werkvelden en commissies, kantoorartikelen, de website, portokosten voor Drieluik.
  • Bijdragen aan de kerkmuziek in de Bergkerk, het jeugdwerk, de kunst in de Bergkerk (BK²), Vorming en Toerusting en de commissie Publiciteit. 
 • Zorg voor het jaarlijks opstellen van de exploitatierekening en de jaarrekening.
 • Het dragen van medeverantwoordelijkheid voor het beleid van de Bergkerk en  voor het beleid van het College van Kerkrentmeesters van de PGA. 

De wijkraad van kerkrentmeesters van de Bergkerk bestaat per 1 februari 2017 uit de volgende (ouderling-) kerkrentmeesters:

Paul Rijksen, voorzitter; Jan Willem de With, secretaris; Bas de Vries, penningmeester; Dik Sanders; Anja van Eck, vertegenwoordiger naar College van Kerkrentmeesters; Jeroen van Wijk, technische zaken.  

De administrateur van de wijkraad is Ronald Buijk.

Al voor het ontstaan van de Bergkerk is in 1931 de Stichting Amersfoortse Bergkapel opgericht. Deze onafhankelijke stichting bestaat nog steeds en heeft tot doel het stimuleren en ondersteunen van activiteiten van de wijkgemeente de Bergkerk.

De middelen waarover de Stichting beschikt worden in overleg met de wijkkerkenraad besteedt aan activiteiten die niet uit de reguliere kerkelijke middelen betaald kunnen worden. Met name is gekozen voor projecten die gesprek rond levensbeschouwing en religie stimuleren, voor kerkelijk werk voor specifieke doelgroepen, voor het faciliteren van verbeteringen aan het gebouw en de inrichting van de Bergkerk. Op dit moment worden de volgende projecten ondersteund: de jaarlijkse Amersfoortse Bergrede, het project Onder de Vijgenboom, Muziek op de Berg en de verbetering van de inrichting van de vergaderzalen.

De Stichting Amerfoortse Bergkapel is door de belastingdienst aangemerkt als instelling voor algemeen nut (ANBI). Schenkingen aan de stichting zijn daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Stichting Amersfoortse Bergkapel

Postbanknummer NL40 INGB 0008 241972

RSIN 815557693

Adres:
Dr A. Kuyperlaan 2
3818 JC Amersfoort
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuur:

 • P. Rijksen, voorzitter
 • R. Th. Buijk (administrateur)
 • A. van Eck ( lid)
 • C.F. Insinger-Scholten, Secretaris)
 • A. van Goor- Oortgijsen  (penningmeester)
 • J. van Baardwijk (adviseur)

Balans- en resultatenrekening 2017

  Inkomsten   Uitgaven  
Giften € 16.350,00   Projecten € 1.626,55
Rente € 475,39      
Spel & Spul € 10.562,69   Spel & Spul / diaconie € 3.696,65
Ouderenwerk € 3.385,00   Ouderenwerk € 4.017,70
Symposium € 9.979,00   Symposium € 5.234,22 
Boekverkoop € 1.081,63   Tuin/Herb € 434,07
Bergrede € 1.730,85   Bergrede € 1.593,75
Johannespassie € 5.013,60   Johannespassie € 4.630,75
      Diversen € 299,40
      Positief saldo € 27.045,07
 Totaal € 48.578,16     € 48.578,16

 

Jaarverslag financiën Stichting Bergkapel

Amersfoort, 13 juni 2018

De Stichting Amersfoortse Bergkapel heeft het jaar 2017 afgesloten met een toename van het vermogen van € 19.836,22 waardoor het vermogen op 31 december 2017 € 108.332,22 bedroeg. De jaarrekening is afgesloten met een positief saldo van € 27.045,07. Het merendeel van de uitgaven over 2017 werd gespendeerd aan de bekende projecten: Spel en Spul, Bergrede, Symposium vijgenboom en cultuur (Joh. Passion).

De actie spel en spul (rommelmarkt) leverde in 2017 ruim 10.562 (bruto) op waar los van het aandeel voor de diaconie, het merendeel werd gereserveerd om de toekomstige kosten ter bestrijding van de renovatie van het kerkorgel te bekostigen. De overige projecten (Bergrede, Johannes Passion en het symposium Vijgenboom) werden alle (financieel) positief afgesloten.

R.Th. Buijk (administrateur)

Voor de Tweede Wereldoorlog  domineerden orthodoxen binnen de Hervormde Gemeente Amersfoort.

Dit trok de bewoners van het nieuw gebouwde Bergkwartier, industriëlen, officieren en intellectuelen, niet. Daarom organiseerden zij zelf  buiten de Hervormde Gemeente om vanaf  1925 een Bijbelkring uitgaande van de Ethische Vereniging en een zondagschool. Hieruit volgde de oprichting van de Stichting De Amersfoortse Bergkapel in 1931, die ook, eerst eenmaal, maar al snel tweemaal per maand, bijeenkomsten organiseerde. Het klimaat werd gekenmerkt door “Evangeliserend ideaal, bewuste openheid niet alleen naar het evangelie, maar ook naar de cultuur, liturgisch streven en oecumensiche openheid naar andere Christelijke kerken”. Vanaf 1935  werd er bovendien een zaterdagavondgebed gehouden.

De bijeenkomsten werden aanvankelijk gehouden in het gebouw van de Theosophische Loge aan de Regentesselaan, later in de aula van het Gymnasium en in de oorlog toen de Duitsers het Gymnasium gevorderd hadden, in de gymnastiekzaal van de HBS aan het Thorbeckeplein.

Vanaf 1948 werden de diensten onder verantwoordelijkheid van de Hervormde kerkenraad gehouden. In 1950 kocht de kerkvoogdij grond en in 1952 werd de huidige Bergkerk ingewijd. 

In 1964 is een kapel bovenop de gemeentezaal gebouwd. Hierdoor werd het mogelijk het aantal diensten, zowel voor volwassenen als voor jongeren, uit te breiden. Bovendien kon vanaf dat moment wekelijks een dienst van schrift en tafel gehouden worden.

Predikanten:

 • 1935 – 1946 ds Pannebakker (geestelijk adviseur Bergkapel)
 • 1946 – 1956 ds Braakman
 • 1957 – 1980 dr Elderenbosch
 • 1981 – 2005 ds van der Eijk
 • 2006 -          ds van Baardwijk

Subcategorieën