Moderamen

Mw.  A. Weiland (Anne) - Voorzitter Kerkenraad

Ds. J. van Baardwijk - Predikant

Mw. M. Beuckens-Vries (Martha) - Ouderling-scriba

Mw. S.J. van de Minkelis (Sija) - Ouderling-scriba

Dhr. P. Rijksen (Paul) - Ouderling kerkrentmeester (vz)

 

Overige leden Wijkkerkenraad

Mw.F.Damstra (Foekje)-Pastoraal Ouderling

Mw. A. van Eck (Anja) - Ouderl.kerkrentmeester

Dhr. M. de Jong-Tennekes  (Martijn) -  Pastoraal Ouderling 

Mw. A.J.M. Kemp (Jeannette) -  Pastoraal Ouderling 

Mw. J. Kieskamp (Josien) - Diaken (jeugd)

Dhr. S. Kole (Sander) - Diaken (penningmeester)

Mw. H.E. Langenbach (Heleen) - Diaken

Mw. C. Monaster-Quist (Corry) - Ouderling eredienst

Dhr. W. Opstelten (Wim) - Diaken eredienst

Dhr. D.W. Sanders (Dik) - Ouderl.kerkrentmeester

Dhr. A. Telgenhof (Antoon)- ouderling (jeugd)

Mw. M. van Vliet (Monica) - Pastoraal ouderling

Dhr. J.W. de With (Jan Willem) - Ouderl.kerkrentmeester

Al voor het ontstaan van de Bergkerk is in 1931 de Stichting Amersfoortse Bergkapel opgericht. Deze onafhankelijke stichting bestaat nog steeds en heeft tot doel het stimuleren en ondersteunen van activiteiten van de wijkgemeente de Bergkerk.

De middelen waarover de Stichting beschikt worden in overleg met de wijkkerkenraad besteedt aan activiteiten die niet uit de reguliere kerkelijke middelen betaald kunnen worden. Met name is gekozen voor projecten die gesprek rond levensbeschouwing en religie stimuleren, voor kerkelijk werk voor specifieke doelgroepen, voor het faciliteren van verbeteringen aan het gebouw en de inrichting van de Bergkerk. Op dit moment worden de volgende projecten ondersteund: de jaarlijkse Amersfoortse Bergrede, het project Onder de Vijgenboom, Muziek op de Berg en de verbetering van de inrichting van de vergaderzalen.

De Stichting Amerfoortse Bergkapel is door de belastingdienst aangemerkt als instelling voor algemeen nut (ANBI). Schenkingen aan de stichting zijn daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Stichting Amersfoortse Bergkapel

Postbanknummer NL40 INGB 0008 241972

RSIN 815557693

Adres:
Dr A. Kuyperlaan 2
3818 JC Amersfoort
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuur:

 • P. Rijksen, voorzitter
 • R. Th. Buijk (administrateur)
 • A. van Eck ( lid)
 • C.F. Insinger-Scholten, Secretaris)
 • A. van Goor- Oortgijsen  (penningmeester)
 • J. van Baardwijk (adviseur)

Balans- en resultatenrekening 2015

Jaarrekening Inkomsten   Uitgaven  
Giften/Legaten € 82.790,80   Isolatie € 10.000,00
Rente € 427,13   Kapel € 4.343,91
Rommelmarkt € 10.905,33   Rommelm € 4.495,37
Ouderenwerk € 705,50   Ouderenw € 8.339,90
Symposium € 14.040,00   Symposium € 7.321,07
Boekverkoop € 6.384,95   Boek € 17.948,16
Bergrede € 2.549,11   Bergrede € 1.671,99
Toneelvoorst € 798,00   Toneelv € 1.060,00
Diversen     Diversen € 251,18
      Pos saldo € 63.169,24
  € 118.600,82     € 118.600,82

Jaarverslag penningmeester

Amersfoort, 29 februari 2016

De Stichting heeft het jaar 2015 afgesloten met een toename van het vermogen met 

€ 69.035,74  waardoor het vermogen op 31 december 2015 € 112.530,90 bedroeg.

In 2015 kreeg de stichting onverwacht te maken met 2 grote legaten waarvan 1 legaat als bestemming een nieuwe inrichting van de kapel meekreeg. 

Dit legaat is als reservering opgenomen voor zover niet al verbruikt in 2015. 

De reservering m.b.t. de isolatie van de gemeentezaal werd overgemaakt naar de PGA ( = Protestantse Gemeente Amersfoort) die de isolatie zou financieren m.b.v. de Stichting Amersfoortse Bergkapel. Deze ingreep vond plaats in het najaar van 2015.

Het merendeel van de uitgaven over 2015 werd gespendeerd aan het project onder de Vijgenboom, met name de publicatie van het uit te geven boek. Hoewel er door diverse sponsoren bedragen werden toegezegd, drukte het boek toch aanzienlijk zwaar op de begroting. (18.748,-,)

De actie spel en spul (rommelmarkt) leverde in 2015 ruim 10.905 (bruto) op. 

Besteding van dit bedrag: 1/3 diaconie; 1/3 jeugdpastoraat/ 1/3 kerkrentmeesterlijk.

In 2016 zal de kapel grondig worden gereviseerd, mede dankzij een van de legaten. 

De staat van baten en lasten van de stichting is ook in te zien via de internetsite van de Bergkerk:  www.bergkerk.nl/index.php/wie-zijn-wij/stichting-amersfoortse-bergkapel

R.Th. Buijk (penningmeester/secretaris) 

In de vieringen is er een belangrijke plaats voor muziek. Het musiceren wordt gedragen en geïnitieerd door de cantor-organist. De gemeente kent een eigen cantorij. Op enkele zondagen en op de feestdagen wordt bovendien door gemeenteleden, die een instrument bespelen, een muzikale bijdrage geboden.

Antwoordpsalmen en voorzangers

Met de komst van het nieuwe Liedboek en de opname daarin van onberijmde psalmen, hebben we ook in de liturgie van de Bergkerk het oude gebruik van de antwoordpsalm weer nieuw leven in geblazen. Het gaat om de psalm die is opgenomen tussen de lezing van het Oude Testament (soms de brieven) en het Evangelie. Deze psalm is eigenlijk zelf een lezing. Een cantor, of de cantorij, reciteert de verzen, liefst dus vanaf de lezenaar. De gemeente ‘antwoordt’ met een refrein, vandaar de naam. De psalm verbindt de beide lezingen met elkaar, het refrein geeft richting aan het verstaan van de lezingen als geheel. Omdat de psalmen tegelijkertijd ook gebeden zijn, komt het biddende karakter van de Dienst van Schrift beter in beeld.

Er is een groep van 8 gemeenteleden geformeerd die bij toerbeurt het zingen van de antwoordpsalmen op zich zullen nemen. Zo kunnen de psalmen altijd klinken, gezongen vanaf de lezenaar, als een van de lezingen. Deze ‘cantores’ worden door de cantor-organist aangestuurd en ondersteund in hun taak. In diensten waarin de cantorij zingt zal de cantor zelf de zang verzorgen, of klinken psalmen in zettingen voor meerstemmig koor. Als het Liedboek niet over de benodigde psalm beschikt, kiezen we een psalm uit het ‘Abdijboek’, in de loop der jaren gemaakt door de Intermonasteriële Werkgroep voor Volkstaal Liturgie (op uw liturgieblad afgekort als IWVL). De vertalingen van die psalmen zijn steeds van Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde. In de kapeldiensten worden deze psalmen standaard gebruikt. Als u nadere informatie wilt, of zelf ook als voorzanger / cantor mee zou willen doen, wend u dan gerust tot de predikant of cantor-organist.

Nadere informatie

Voor nadere informatie of wilt u meedoen met de cantorij, neemt u contact op met de cantor-organist Cees-Willem van Vliet of met Henk Ruitenbeek, emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De wijkraad van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor gebouw, personeel en financiën van de kerk. Hieronder vindt u een overzicht van hun taken. 

 • Zorg voor het onderhoud en renovatie, verwarming en verlichting  van het kerkgebouw, de pastorie en de Bergherberg  en voor de salarissen van predikant, koster/beheerder en de cantor-organist en de 2e organist van de Bergkerk. De kerkrentmeesters zorgen dat de materiële voorwaarden aanwezig zijn om de activiteiten van de kerk goed te laten verlopen. Financiering: geheel uit de opbrengst van de jaarlijkse actie Kerkbalans.
 • Zorg voor de financiering van de vele activiteiten van de Bergkerk. Voor de specifieke wijkactiviteiten heeft de wijkraad van kerkrentmeesters een wijkkas, die gevuld wordt met giften van gemeenteleden. Uit deze wijkkas worden o.a. de volgende zaken bekostigd: 
  • De wekelijkse  orden van dienst en de speciale orden van dienst in de Stille Week en rond Kerst.
  • De bloemen en kaarsen voor de erediensten  en de bloemen voor jarige gemeenteleden vanaf 80 jaar.
  • Koffie en thee na de dienst van 10.30 uur.
  • De jaargids, literatuur voor de werkvelden en commissies, kantoorartikelen, de website, portokosten voor Drieluik.
  • Bijdragen aan de kerkmuziek in de Bergkerk, het jeugdwerk, de kunst in de Bergkerk (BK²), Vorming en Toerusting en de commissie Publiciteit. 
 • Zorg voor het jaarlijks opstellen van de exploitatierekening en de jaarrekening.
 • Het dragen van medeverantwoordelijkheid voor het beleid van de Bergkerk en  voor het beleid van het College van Kerkrentmeesters van de PGA. 

De wijkraad van kerkrentmeesters van de Bergkerk bestaat per 1 februari 2017 uit de volgende (ouderling-) kerkrentmeesters:

Paul Rijksen, voorzitter; Jan Willem de With, secretaris; Bas de Vries, penningmeester; Dik Sanders; Anja van Eck, vertegenwoordiger naar College van Kerkrentmeesters; Jeroen van Wijk, technische zaken.  

De administrateur van de wijkraad is Ronald Buijk.