10 november Bergkerk Amersfoort (10.00-16.00 uur)

Over wat een goede dood is wordt in onze maatschappij heel verschillend gedacht. Kan of mag ik het eind van mijn leven in eigen regie nemen? En als ik dat doe realiseer ik dan ook voldoende wat mijn keuzes betekenen voor degene om mij heen? En moet de overheid beschermen of faciliteren? Herkennen we de vraag van ouderen die een ‘bestaansdruk’ ervaren: ‘mogen wij er nog wel zijn’? ‘Voltooid leven’ lijkt een containerbegrip te zijn met niet eenduidige factoren en overwegingen. 

Op ons nieuwe symposium willen we onderzoeken hoe we  levendig besef omtrent de dood en het levenseinde  kunnen thematiseren. Niet in de sfeer van wat wel/niet moet kunnen, maar met oog voor verlies, tragiek, nuance, compassie en context.

Onderstaande foto's geven een beeld van het symposium "Dicht op de Huid" van november 2016.

25 november, 10.00-16.00 uur

Op dit symposium verkennen we het thema ‘lichamelijkheid en ouderdom’. De Amerikaanse filosofe Sandra Lee Bartky verbindt het woord ‘huidhonger’ met ouderen die door het verlies van hun partner vaak ook intimiteit missen. De Nederlandse filosoof Ton Lemaire brengt lichamelijkheid met tederheid in verband waardoor de kwetsbaarheid van de (oudere) ander erkend wordt. De joodse filosoof Levinas stelt dat liefkozen liefhebben is zonder (de ander) te hebben.  

Tederheid, lichamelijkheid en huidhonger verwijzen naar intimiteit, aanraking, genegenheid en nabijheid. Tegelijk klinken er ook andere betekenissen door zoals: gemis, schroom, schaamte, kwetsbaarheid, grensoverschrijding en misbruik. 

Het thema ‘Dicht op de huid’ benaderen wij vanuit de filosofie, theologie, kunst en de zorgethiek.

Onderstaande foto's geven een beeld van het Symposium Vensters op de Ouderdom van 27 november 2015.