NIEUWSBRIEF   9 januari 2021
 
Zondag 9 januari, 1e na Epifanie, doop van de Heer
Bergkerk 10.30 uur online dienst van Schrift en Gebed.
Evangelie Lucas 3, de doop van de Heer in de Jordaan.
Voorganger ds. Paul van der Harst.

Online dienst
Klik hier om direct naar Kerkdienst gemist te gaan
Klik hier voor de handleiding van Kerkdienst gemist
Klik hier voor de orde van dienst onder Downloads op de website van de Bergkerk


Eerste zondag van het nieuwe jaar
De laatste jaren is de traditie ontstaan dat de voorzitter van de kerkenraad na de zegen een nieuwjaartoespraak uitspreekt. Ook dit jaar was dat in de online dienst het geval.

Nieuwjaarstoespraak, 2 januari 2022
Wat is belangrijker: de reis of de bestemming’? vroeg de ene reiziger aan de andere. Waarop de ander eigenzinnig antwoordde: ‘Het belangrijkste is het gezelschap!’
Het beeld van in goed gezelschap verkeren, zette me aan het denken. Over de meerwaarde van in verbinding zijn, over je gehoord en gezien voelen, over synergie en werkplezier. En hoe dat soms allemaal aanwezig is in de kerkenraad. Dank aan mijn mede-kerkenraadsleden voor ieders inzet, want die was groot.
Dat beeld van reisgezelschap is ook van toepassing op de Bergkerk zelf. Een gemeente van Christus is immers per definitie onderweg. Helaas is het ‘komt allen tezamen’ een bescheiden lied geworden dit jaar. Overheidsmaatregelen adviseren feestdagen in kleine kring door te brengen. En daarom vieren we hier in klein gezelschap of ontmoeten elkaar online. ‘Terug naar dat kleine, het kwetsbare’, woorden van onze predikant. Terug naar waar het wezenlijke zich openbaart: “in een vluchtelingenkind, nauwelijks ‘bed, bad en brood gegund’, wordt door God aan het licht gebracht, waartoe we geboren zijn: mens voor een mens te zijn.”
We hebben elkaar dit jaar veel in kleine groepen ontmoet. En bescheiden, maar niet minder betekenisvol, het mens zijn voor een ander vorm gegeven. Zo zijn er pastorale telefooncirkels geweest om onderling contact te houden in een tijd waarin dat fysiek heel moeilijk ging. En heeft een flinke groep mensen de handen ineen geslagen om de binnentuin op te knappen, met veel plezier en onderling contact. Samen klussen in de kerk is ook een mooie vorm. Of kerstengel zijn voor jongeren. Verheugd zijn we met een vernieuwd videoteam, die online vieringen mogelijk maken. En hoe aangenaam is het dat er steeds wisselende musici en zangers zijn die de vieringen dragen. Kleine gezelschappen voor onderweg, daar hebben we er veel van in de Bergkerk, waarin heel veel vrijwilligers samen de Bergkerk maken. En daarvoor wil ik iedereen bedanken.

Onze beleidsnotitie ‘Cirkels van verbondenheid’, krijgt dit jaar een update. Ter voorbereiding daarvan hebben we gemeenteleden uit verschillende generaties gevraagd hoe ze de Corona tijd ‘20/’21 hebben beleefd, wat hen inspireert en bezighoudt en wat de Bergkerk daarin voor hen kan betekenen. Joanne van Rossum heeft daar filmpjes van gemaakt, die op Meet and Greet zijn vertoond, en in de komende weken van lockdown ter inspiratie opnieuw te zien zullen zijn, via een link in de Nieuwsbrief.
In ‘Cirkels van verbondenheid’ hebben we gezegd dat de Bergkerk een plaats wil zijn om ontvankelijk te worden, waar de Bijbel open gaat en we liturgie vieren, waar mensen zich afhankelijk weten van het licht en de dag wakker zingen. Een denkrichting waar we op door willen gaan. En die raakt aan het slotvers van het prachtige gedicht ‘The hill we climb’, van Amanda Gorman, voorgedragen tijdens de inauguratie van president Biden:
“Als de dag aanbreekt, en we uit de nacht ontwaken, vrij van angst en blakend. De ochtend bloeit vrij van pijn, want er is altijd licht, als we de moed hebben het te zien, als we de moed hebben het te zijn.”
Die moed om licht te zien en licht te zijn wens ik ieder toe. Dat we als gemeente van Christus elkaar daarin tot steun mogen zijn. Mijn man en ik hebben persoonlijk veel blijken van medeleven en steun uit de gemeente ervaren. Er is herstel van gezondheid en dat is een wonder, dat ons moed geeft licht te zien. Een gezegend Nieuwjaar!

Anne Weiland, voorzitter kerkenraad Bergkerk


Digitale kerstgroeten
Tijdens de diensten van kerstnacht en kerstmorgen was het mogelijk om digitaal elkaar goede kerstgroeten over te brengen. De kerstgroeten verschenen in de kerk op een beamerscherm en bij de mensen thuis op het beeldscherm. Er is veel gebruik van gemaakt, zie verderop in deze Nieuwsbrief.

Ontvangen reacties
“Dat je dat nog mag meemaken, de bloemen uit de dienst”, zei Dorothee zondag jongstleden. Ja, wat een verrassing om zo’n prachtig boeket te krijgen!
Ik weet niet precies wie dat heeft bedacht, maar ik wil jullie daarvoor, en in jullie de hele Bergkerkgemeenschap, hartelijk bedanken.
Al die jaren heb ik het als een voorrecht beschouwd om die mooie Bijbelteksten te mogen lezen en heb er ook altijd veel plezier aan ontleend. Je verdiept je meer in een tekst zodra je die in de dienst mag lezen en die goed wil overbrengen naar de gemeente.
Wat dat betreft heb ik mede veel te danken aan de lectorentraining die Paul Oskamp ons jaren geleden gaf.
Zo leerde hij dat je, voordat je de tekst begint te lezen, de gemeente goed moet aankijken om ze te laten weten: “Wakker worden, er gaat iets gebeuren!” Zo is het en zo moge het zijn.

Met een hartelijke groet en nogmaals veel dank, Tom


Goede mensen, ik ben er wat laat mee maar ik wil jullie nog hartelijk danken voor de mooie oudejaarsdienst die ik online mocht meemaken. Ik vond het een troostrijke dienst, in alle onderdelen.

Anne, ook voor vanmorgen wil ik je danken voor je toespraak. We hebben daarna een mooie inhoudelijke koffiebijeenkomst gehad waar hetgeen wat Jan en jij te berde hebben gebracht, zeker inspiratie heeft gegeven voor de weg heen en de weg terug en wat je meeneemt.
Ik voel mij gezegend door alles wat ik van de Bergkerk en haar leden kan meenemen en hoop dat ik daarvan ook iets kan teruggeven. Veel goede wensen voor het komende jaar en specifiek voor deze zondag.
Hartelijke groeten, Elsabe Kalsbeek


Sfeerimpressie van de open kerk op kerstmorgen


Online Bergcafé – koffie en napraten na de dienst
Zondag 9 januari 2022 kunt u weer online vanaf 11.30 uur meedoen met het Bergkerkcafé.
Mieke Verstraate is uw gastvrouw. Hieronder de link voor het digitaal koffiedrinken:

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88951608033?pwd=S0hZQUlzaDVhNjNCZHRWQWtXZ3NMUT09
Meeting ID: 889 5160 8033
Passcode: 878823

Avondgebed
Woensdagavondgebed vervalt - kerk open
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen gaat het woensdagavondgebed in de Bergkerk de komende tijd niet door. Hoe lang deze maatregelen van kracht blijven, is nog niet bekend.
De kerk zal elke woensdagavond van 19 - 20 uur open zijn om mensen de mogelijkheid te bieden individueel in de kapel te bidden, te mediteren of een kaarsje aan te steken. Uiteraard met inachtneming van alle geldende coronamaatregelen.

De samenleving in lockdown - gevolgen voor de Bergkerk
Het Covid 19 virus is onder ons. We zijn er hard mee geconfronteerd in de afkondiging van een totale lockdown van de samenleving met ingang van 19 december. Wat betekent dit voor de kerkdiensten en activiteiten van de Bergkerk? Na een eerste contact op de avond van 18 december heeft het moderamen op 20 december extra overleg gehad. Daarbij zijn de adviezen van het CIO, de koepelorganisatie van 29 kerken en gesprekspartner van de overheid, alsmede de adviezen van de PKN als leidraad genomen, zoals we steeds gedaan hebben bij de aanscherping van voorgaande Corona maatregelen van de overheid.

Het betekent dat is besloten dat alle vieringen online vieringen worden en uitgezonden worden met geluid en beeld. In de kerk zijn slechts die mensen aanwezig die een functie hebben zoals koster, organist, zangers, ouderling, diaken, bloemendienst.
De vieringen in de Kapel gaan in deze periode niet door. Op dit moment is niet bekend hoe lang deze situatie zal duren. Dit besluit is met pijn in het hart genomen, maar de situatie laat geen andere beslissing toe.
Moderamen, 20 december 2021


Inspirerende gesprekken in lockdown tijd
Laat u in de maand januari, tijdens de lockdown, inspireren door één van de video-interviews met gemeenteleden uit verschillende generaties, die Joanne van Rossum heeft gemaakt. De filmpjes bevatten hartelijke en inspirerende gesprekken met ieder een eigen kijk op de achterliggende coronaperiode en de betekenis die de Bergkerk daarin heeft. 

De eerste is: Anthony Luiting: https://www.youtube.com/watch?v=ED352jtt_iQ


Actie Kerkbalans 2022

Vooraankondiging
Medio januari krijgt u weer de email of brief voor de actie Kerkbalans. De kerkenraad is elk jaar weer bijzonder dankbaar voor al uw bijdragen. Op de website vindt u een overzicht van inkomsten en uitgaven zodat u weet waar uw geld aan wordt besteed. U ziet daar bijvoorbeeld in terug dat de Kerkbalans bijna twee-derde van alle inkomsten omvat. De resterende derde wordt verdiend door het kerkgebouw te verhuren. Dat kan alleen door de inzet van vele vrijwilligers. Beide bijdragen zijn cruciaal voor een gezonde financiële huishouding van de Bergkerk.
Houdt u alstublieft uw brievenbussen goed in de gaten rond 17 januari. Helaas komt de email soms in de spambox.

Het college van Kerkrentmeesters


Wijkkas 2022
Voor 2022 hebben wij in onze begroting rekening gehouden met € 12.000 aan giften voor de wijkkas. In verband met de pandemie hebben we voorzichtiger begroot dan de € 16.000 in voorgaande jaren. Op dit moment is er € 9.500 ontvangen. Reden dat wij u vriendelijk vragen en van harte aanbevelen om uw bijdrage voor de wijkkas 2022 over te maken.
Uit de wijkkas worden onder meer de volgende kosten betaald:
  • Streaming van de kerkdiensten via kerkdienstgemist.nl;
  • Lease en onderhoud van de kopieermachine voor de wekelijkse orden van dienst en de speciale orden van dienst in de Stille Week en rond Kerst;
  • De bloemen en kaarsen voor de erediensten en de bloemen voor jarige gemeenteleden vanaf 80 jaar;
  • Koffie en thee na de dienst van 10.30 uur;
  • De jaargids, literatuur voor de werkvelden en commissies, kantoorartikelen, de website, portokosten voor Drieluik;
  • Bijdragen aan de kerkmuziek in de Bergkerk, het jeugdwerk, de kunst in de Bergkerk (BK²), Vorming en Toerusting en de commissie Publiciteit.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw vrijgevigheid.
U kunt de volgende link of QR-code gebruiken om uw gift over te maken:
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=fQauxJoEaQvQmMtWWFrMofr0MNY05yin
 
Diaconale collectes en internetdiensten
Collectes in de internetdiensten zijn mogelijk door geld over te maken. Wie liever niet wekelijks een bedrag overmaakt, kan dit bijvoorbeeld ééns per maand doen. Vriendelijk verzoek gebruik te maken van het rekeningnummer van de centrale diaconie. De QR-code staat op de website en op de orde van dienst.
Naast het overmaken van collectegelden via de QR-code kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort onder vermelding van de collectedatum en de wijk. Het geld wordt gelijkelijk verdeeld over diaconie en kerkrentmeesters, tenzij u anders aangeeft.

Kerstattentie 2021 – Terugblik
Het was een experiment om de kerstattenties dit jaar na de kerkdienst van 12 december rond te brengen, en, het experiment kunnen we geslaagd noemen. Met vreugde kan ik u melden dat alle kerstattenties zijn meegenomen uit de kerk, of bij mij thuis zijn opgehaald. Fijn dat we als gemeente samen deze activiteit hebben uitgevoerd. Reacties op de attentie waren veelal van positieve aard, waarbij het contact hebben met een mede gemeentegenoot de boventoon voerde. Zowel de kaart als “De Open Deur” werden zeer gewaardeerd heb ik van verschillende kanten vernomen. Hebt u nog suggesties voor de Taakgroep Ouderen, meld het ons dan.
Hartelijk dank voor het mee bezorgen,
Anthony Melissen Secr. Taakgroep Ouderen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Spelletjes voor de AZC kinderen
De kinderen op het AZC zijn vorige week blij gemaakt met een tasje vol spullen om te tekenen, schilderen en knutselen. Dit was mogelijk door financiële steun vanuit de Bergkerk. Een gemeentelid bezorgde ons een heel stel mooie tennisballen. Zeer welkom! Zo kunnen de kinderen hun creativiteit en energie lekker uitleven in deze extra lange kerstvakantie.
Hartelijk dank namens de kinderen en het team van De Gezelligheid, 
Marijke Visser


Foto: Nelleke Boon


Gesprek in de morgen afgelast
De gespreksgroep op de tweede woensdag van de maand komt momenteel helaas te vervallen.


Komende eredienst
Zondag 16 januari, 2e na Epifanie
Bergkerk 10.30 uur online dienst van Schrift en Gebed
Kanazondag, evangelielezing Johannes 2, 1-11.
Voorganger ds. Jan van Baardwijk.


Digitale kerstgroeten


Tijdens de kerstnacht- en kerstmorgendienst werden onderstaande kerstgroeten digitaal met elkaar gedeeld.


Gezegende Kerstdagen voor allen en een hoopvol en liefdevol nieuwjaar ! Hartelijke groet , Jacqueline


Een gezegend kerstfeest, van harte, Leny en Janneke


Wij wensen allen een gezegend en mooi kerstfeest. Feest van het licht. Licht dat ons verlicht en warmt in de koude nacht. Lieve groet Gertjan & Joanne


Dank voor de mooie dienst en de muziek die wij zo op afstand in verbondenheid hebben kunnen volgen. Carla


Gezegende kerst


Dank voor de verbondenheid en de warme huiskamer die de Bergkerk voor mij is geworden. Ik wens allen goede kerstdagen en een nieuw jaar waarin je niet de dagen telt maar de dagen laat tellen. Frieda Leene


´Niets verwachten, alles hopen´ (Van Praag). Aan allen een verbindend Kerstfeest. Dank voor de mooie dienst en voor de prachtige muziek met ontroerend gezang. Groet, Anna


Een lichtje is sterker dan alle duisternis van de wereld.Dat we lichtjes voor elkaar mogen zijn. Gezegende kerstdagen gewenst met elkaar. Jacob en Saakje Kroes


Laat in het nieuwe jaar de zorg het winnen van de angst en de hoop van wanhoop en de kerk in de liturgie van woord en muziek zo de lofzang gaande houden. Jaap Huisman en Dirkje van der Tuin


Gezegende Kerstdagen en warmte voor een ieder Hilda, Anita en Beto


Dank voor de mooie kerstdiensten met de prachtige muziek! Marijke Ruitenbeek


Lieve Bergkerkers, Wij wensen jullie een goed kerstfeest! Govert Jan Bach en Riemke Leusink


Bedankt voor de prachtige muziek van kerstavond en vanmorgen. Fijn dat we met beeld en geluid meer konden vieren. Gezegende dagen gewenst! Maarten, Desirée, Timon en Jelle


Wij wensen iedereen een gezegende kerst en een gelukkig en gezond 2022. Arnold-Jan,Carla,Maurits en Frank.


Wij wensen iedereen een gezegend kerstfeest. Groetjes van Barry, Ianthe, Sverre en Mette Marit.


Hartelijke kerstgroeten voor iedereen en een goed 2022 gewenst van Margriet en Klaas


Dank voor mooie innige Kerst kerkdiensten!!Jannebeth.


Gezegende kerstdagen en veel heil en zegen in het nieuwe jaar vanuit Brasschaat. Hartelijke groet van Marcel, Lieska, Bastiaan, Nathan en Sarah Twickler


Verbonden door het Licht van Kerstmis, verbonden met elkaar. Fijne Kerstdagen en een liefdevol nieuw jaar Ina en Jeannette


Licht voor iedereen! Marijke


Gezegende kerstdagen voor allen. Fijn om zo verbonden te zijn met elkaar. Elise en Josien


Verspreid en toch verenigd onder één Licht. Een gezegend Kerstfeest, Irene en Bas


Iedereen Gezegende Kerstdagen gewenst, in verbondenheid - Sander Ytje Jantsje en Lieuwe Kole


Dank voor deze mooie Kerstnachtdienst. Mooie dagen gewenst voor iedereen. Anje Ruitenbeek


Wij wensen een ieder een mooi en gezegend Kerstfeest. Warme groet, Wilbert & Bas


Een liefdevol kerstfeest en verbondenheid met elkaar, anne en geert


Een arm om elkaar heen, een hand uitgestoken. Alle goeds deze kerstdagen en het komende jaar.
Gezegend kerstfeest voor allen. Groet, Cora van Baardwijk


.....dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht..... Hilda en Michiel Osinga


Wij wensen eenieder ruimte, verstilling en rust in deze tijd waar licht zo van belang is. Eliott, Lloyd, Irmgard en Ruben


Dat er hoop en liefde mag zijn voor iedereen in de samenleving van vluchteling tot hardwerkende medewerker in de zorg. Dat we meer naar elkaar mogen omzien en elkaar met respect behandelen. Voor iedereen hele fijne kerstdagen gewenst! Mieke


Lieve Bergkerkers, Wij wensen jullie een gezegend Kerstfeest en hoop, licht en vooral veel liefde voor het nieuwe jaar! Jolijne, Jan Willem en Joost


Kerstgroet is Licht Er is ons een Kind geboren!! Met prachtige NAMEN mogen we dit vieren met elkaar Blij en gezegende Feestdagen Henk Nijen Twilhaar


Fijn dat wij hier vanuit Lekkerkerk op deze manier kunnen meegenieten van de dienst. Veel licht en liefde voor iedereen toegewenst! Adri en Mariet van Vliet


Dat de engelen die de herders met hun gezang begeleidden ook jullie mensen van de Bergkerk en verder , naar het vredige kind Jezus mogen brengen, Elsabe Kalsbeek


Beste Bergkerkers, Verbonden vanavond in het licht van het kerstfeest. Een groet in vrede. Willem en Foekje


Wens eenieder ruimte verstilling en rust in deze tijd waar licht zo van belang is.


Lieve allen, heb het goed met elkaar deze dagen. Lieve groeten Gerian en Floris


Gezegende Kerstdagen en een Gezond en Voorspoedig Nieuwjaar Frederik en Trudy van Tuyll


Gezegend Kerstfeest en een gezond en voorspoedig 2022


Allen een gezegend Kerstfeest gewenst. Veel heil en zegen in het nieuwe jaar. Teddy


“Blijf niet staren naar wat niet is, maar richt je op wat wél is, ook dit jaar, deze dag, dit uur: liefde , warmte en licht van een kind, ons gegeven.” Christa Hijink.


Lieve mensen van de Bergkerk, Ook op afstand blijven we verbonden. Laten we ons niet neerleggen bij alle narigheid in de wereld maar kijken of we daar iets positiefs tegenover kunnen zetten. " Duisternis verdrijf je niet met duisternis , maar met licht" , zei Martin Luther King. We wensen jullie fijne kerstdagen toegewenst en veel heil en zegen in het nieuwe jaar. Lex en Marijke


Moge zo het Licht van Kerstmis het nieuwe jaar doorschijnen. Wilma Feringa


HADEWIJCH schreef in de 13e eeuw Biden nuwen jare Hoept men der nuwer tide Die nuwe bloemen sal bringhen Ende nuwe bliscap menichfout


Liefdevolle Kerstdagen en een hoopvol nieuw jaar gewenst. Warme groeten, 🥰Sija en Gerlanda 
 
Facebook
Komende eredienst
Twitter
Website

Berichten voor deze Nieuwsbrief naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bij voorkeur uiterlijk woensdagavond 20.00 uur
De Nieuwsbrief is digitaal te ontvangen door eenmalige melding bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autodienst
Wilbert Koop (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-41123253)
Beheerder
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 033-4617917 06 13460022
Cantor/Organist
Cees Willem van Vliet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel. 06-16372027)
Financiën
Penn. Bergkerk rek.nr NL22 INGB 0000 5259 46 en/of
Bergkerk rek.nr NL41 ASNB 0854 6343 47
Financiën
Diaconie: rek.nr NL77 INGB 0004 9582 44
Financiën
St Amersfoortse Bergkapel: rek.nr NL40 INGB 0008 2419 72
Ledenadm.
Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Meldpunt pastoraat
Irene van ’t Eind (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-19945139 ma-vr 18.00-19.00)
Predikant
Ds. Jan van Baardwijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-83951074)
Scribaat
Martha Beuckens en Sija van de Minkelis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Website
www.bergkerk.nl twitter: @bergkerk facebook: bergkerk