Algemeen

 

 1. Vanaf zondag 7 juni 2020 zijn in de Bergkerk kerkdiensten gehouden met maximaal 30 mensen, excl. degenen die een taak hebben te vervullen.

 2. Vanaf 1 juli 2020 worden kerkdiensten gehouden met maximaal 86 mensen, een en ander voortvloeiend uit de 1,5 meter afstand en met inachtneming van de ventilatienormen.

 3. Voorafgaande aan elke onder verantwoordelijkheid van de Bergkerk vallende activiteit zal worden afgewogen of deze op fysieke wijze of in digitale vorm plaatsvindt.

 4. Tot nader te bepalen datum is het niet toegestaan om in de kerk op hetzelfde moment met meerdere groepen van maximaal 100 mensen in verschillende zalen bijeen te komen. Uitzondering vormen bijeenkomsten van en voor enkele kinderen, zoals de crèche, Godly Play, Westhill. Met het oog daarop zijn maatregelen in de sfeer van ventilatie en looproutes genomen.

 5. De norm van 1,5 meter afstand is onverkort geldig en daarmee van toepassing binnen de Bergkerk, maar ook op het tot de Bergkerk behorende grondoppervlak buiten het kerkgebouw.

 6. Op basis van de geldende norm van 1,5 meter is de maximale bezettingsgraad per ruimte als volgt bepaald:

 • Kerkzaal: 86 mensen;

 • Kapel: 15 mensen

 • Gemeentezaal: 18 mensen;

 • Zaal 1: 8 mensen;

 • Zaal 2: 6 mensen.

Deze maximale bezettingsgraad is bereikt door het verwijderen van stoelen. Als aanvullende maatregel zijn in de kerkzaal sets van twee stoelen geplaatst om diegenen die tot één huishouden behoren, de mogelijkheid te bieden bij elkaar te zitten.

 1. Die ruimtes die niet gebruikt worden tijdens activiteiten in de Bergkerk, zullen zo veel mogelijk worden afgesloten.

 2. Hoewel het uit oogpunt van verbinding begrijpelijk is dat gemeenteleden met elkaar een gesprek willen aangaan, is dat niet mogelijk binnen de kerk; buiten, maar op grondgebied van de kerk, zijn er met inachtneming van 1,5 meter wellicht wel mogelijkheden mits anderen daarvan geen hinder ondervinden.

 3. Gemeenteleden met corona-gerelateerde klachten, zoals verkoudheid, hoesten of verhoging, dan wel zij die een huishouden delen met iemand met deze verschijnselen, blijven thuis en komen dus niet naar de Bergkerk. Alleen als er sprake is van ten minste ‘24 uren klachtenvrij’, zijn gemeenteleden welkom.

 4. Gemeenteleden en overige belangstellenden, die tot een risicogroep behoren, wordt gevraagd ernstig te overwegen of zij het wel verantwoord vinden om naar de kerk te komen.

 5. Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe; jassen worden meegenomen naar de zitplaats. In uiterste gevallen – bijv. gemeenteleden komen verregend binnen- zal de coördinator aangeven waar jassen kunnen worden ophangen.

 6. Gemeenteleden maken alleen in uiterste geval en in overleg met de coördinator gebruik van de toiletten.

 7. Dit gebruiksplan is als geprinte versie in elke ruimte van de Bergkerk aanwezig, alsmede beschikbaar op de website van de Bergkerk ( www.bergkerk.nl).

 8. Dit gebruiksplan wordt in samengevatte vorm bij herhaling in de Nieuwsbrief opgenomen.

 9. Ook al omdat de verwachting bestaat dat de beperkingen vanwege COVID-19 lang zullen duren, vindt onderzoek plaats naar life-streaming.

 

Reinigingsplan

 1. Bij binnenkomst van de Bergkerk is een desinfecterend middel beschikbaar om de handen te ontsmetten. Bij kerkelijke bijeenkomsten ziet de coördinator toe op gebruikmaking ervan; bij andere activiteiten vindt dit toezicht op gebruikmaking plaats onder verantwoordelijkheid van de beheerder a.i., Dik Sanders.

 2. Na elk gebruik van enige ruimte (zalen, keuken, gangen) wordt deze onder verantwoordelijkheid van de beheerder a.i., Dik Sanders, gereinigd (stoelen, tafels, deurklink, kranen, aanrecht, e.a.).

 3. Na elke eredienst zal de kerkzaal onder verantwoordelijkheid van de beheerder a.i., Dik Sanders, worden gereinigd (stoelen, microfoons, katheder,e.a).

 4. Na elke (kerkelijke) activiteit worden de toiletten onder verantwoordelijkheid van de beheerder a.i., Dik Sanders, gereinigd.

 5. Op de toiletten zijn een desinfecterend middel en tissues aanwezig.

 

Coördinatoren

 1. Bij elke eredienst is er ten minste één coördinator aanwezig.

 2. De taak van de coördinator, aanwezig bij de ingang van de Bergkerk, is

- het verwelkomen van gemeenteleden,

- het toezien op het naleven van de norm van 1,5 meter,

- het vragen naar de gezondheid van gemeenteleden en overige belangstellenden, zowel van henzelf als van hun omgeving. De coördinator kan hen in voorkomende situaties de toegang tot de eredienst weigeren. Omdat dit gevoelig ligt en tot pijnlijke situaties kan leiden zal elke week in de Nieuwsbrief aandacht aan dit punt worden besteed met een dringend verzoek om begrip voor het handelen van de coördinator.

 1. Bij binnenkomst in de kerkzaal ziet ouderling 2 toe op het door de aanwezigen innemen van een plaats.

 

 

Erediensten

 

 1. Vanaf zondag 5 juli a.s. wordt vanwege het toegestane aantal aanwezigen aan de hand van een alfabetische regeling bepaald wie bij de dienst aanwezig kunnen zijn: de ene zondag gemeenteleden en andere belangstellenden, wier achternaam begint met een A t/m L, de andere zondag met een M t/m Z.

 2. Zolang aan het houden van erediensten vanwege COVID-19 beperkingen zijn opgelegd, zullen de internetdiensten doorgaan.

 3. Met ingang van 6 september 2020 zullen weer Kapeldiensten worden gehouden. Deze vangen aan om 09.30 uur. Maximaal 15 mensen kunnen hierbij aanwezig zijn, mits zij zich tevoren via een registratie op de website hebben aangemeld. Tijdens deze diensten wordt er niet gezongen. Na afloop van deze dienst zullen de bezoekers via een ander, duidelijk herkenbaar, pad de kerk verlaten dan waarop de bezoekers van de dienst om 10.30 uur in de kerkzaal de kerk binnenkomen.

 4. Op zondag 26 juli a.s. is voor het eerst in het COVID-19 tijdperk het Heilig Avondmaal weer gevierd. Deze vieringen vinden een keer in de vier weken plaats. Met het oog daarop is een handleiding gemaakt.

 5. In de diensten in de kerkzaal kan uitsluitend het slotlied ingetogen worden meegezongen.

 6. Er zal geen autodienst zijn.

 7. Vanaf 5 juli 2020 is de bloemendienst in de pre-Corona vorm weer opgepakt.

 8. Gemeenteleden komen via de gebruikelijke ingang de hal van de kerk binnen en daarbij nemen zij de norm van 1,5 meter in acht. De coördinator ziet daarop toe. Indien bij het binnenkomen in de hal een opstopping dreigt – bijv. bij regenval- zal de coördinator naar bevind van zaken handelen (openen van tweede deur, verleggen looproute).

 9. Gemeenteleden volgen de instructies voor het volgen van de uitgetekende looproutes nauwgezet op.

 10. Gemeenteleden blijven na afloop van de dienst op hun zitplaats zitten en verlaten de kerk op aanwijzing van de coördinator. Concreet zullen de gemeenteleden per rij de kerkzaal verlaten om een te grote concentratie van mensen bij de uitgang te voorkomen.

 11. Bij de uitgang staan open schalen klaar voor de collectes.

 12. De predikant stelt zich na afloop van de dienst met de dienstdoende ouderling op bij de uitgang van de kerk om gemeenteleden een goede zondag/ goede week toe te wensen/ te knikken. Zoals wel gebruikelijk, is er nu geen mogelijkheid om ook maar even met de predikant van gedachten te wisselen; dit om concentratie van mensen te voorkomen.

 13. Na afloop is er geen koffiedrinken of mogelijkheid om elkaar in de kerk te ontmoeten.

 

 

Avondgebed

 

 1. Idem als boven (indeling op 1.5 mtr, naleving regels).

 

WPR290820