Filosoof en trainer Jan Flameling spreekt op 14 augustus in de Bibliotheek het Eemhuis over de vraag ‘hoe staan wij in de samenleving?’. Na de lezing gaan deelnemers in groepjes van vier uit elkaar om, onder begeleiding, middels dialoog dieper in te gaan op de vraag of een zinvol leven bestaat en zo ja, hoe je daar vorm aan kunt geven. Dit gebeurt (i.v.m. coronatijden) fysiek in de bibliotheek èn online middels Zoom. Ook online is er per groep een gespreksleider. De organisatie van de bijeenkomst is een coproductie van Bibliotheek Eemland en het project ZinIn van Ria Roelofs en Daan Vosskuhler.

de link hieronder bevat alle informatie.
https://www.bibliotheekeemland.nl/Actueel/agenda/hoe-sta-ik-in-de-samenleving--jan-flameling---in-gesprek-over-zi.html

 

Algemeen

 1. Vanaf zondag 7 juni 2020 zullen in de Bergkerk kerkdiensten worden gehouden met maximaal 30 mensen, excl. degenen die een taak hebben te vervullen.

 2. Vanaf 1 juli 2020 zullen kerkdiensten worden gehouden met maximaal 100 mensen (onder voorbehoud van gewijzigd overheidsbeleid).

 3. Voorafgaande aan elke onder verantwoordelijkheid van de Bergkerk vallende activiteit zal worden afgewogen of deze op fysieke wijze of in digitale vorm plaatsvindt.

 4. Tot nader te bepalen datum is het niet toegestaan om in de kerk op hetzelfde moment met meerdere groepen van maximaal 30 of 100 mensen in verschillende zalen bijeen te komen.

 5. De norm van 1,5 meter afstand is onverkort geldig en daarmee van toepassing binnen de Bergkerk, maar ook op het tot de Bergkerk behorende grondoppervlak buiten het kerkgebouw.

 6. Op basis van de geldende norm van 1,5 meter is de maximale bezettingsgraad per ruimte als volgt bepaald:

 • Kerkzaal: 86 mensen;

 • Kapel: 24 mensen

 • Gemeentezaal: 18 mensen;

 • Zaal 1: 8 mensen;

 • Zaal 2: 6 mensen.

Deze maximale bezettingsgraad is bereikt door het verwijderen van stoelen. Als aanvullende maatregel zijn in de kerkzaal sets van twee stoelen geplaatst om diegenen die tot één huishouden behoren, de mogelijkheid te bieden bij elkaar te zitten.

 1. Die ruimtes die niet gebruikt worden tijdens activiteiten in de Bergkerk, zullen zo veel mogelijk worden afgesloten.

 2. Hoewel het uit oogpunt van verbinding na zovele weken begrijpelijk is dat gemeenteleden met elkaar een gesprek willen aangaan, is dat niet mogelijk binnen de kerk; buiten, maar op grondgebied van de kerk, zijn er met inachtneming van 1,5 meter wellicht wel mogelijkheden mits anderen daarvan geen hinder ondervinden.

 3. Gemeenteleden met corona-gerelateerde klachten, zoals verkoudheid, hoesten of verhoging, dan wel zij die een huishouden delen met iemand met deze verschijnselen, blijven thuis en komen dus niet naar de Bergkerk. Alleen als er sprake is van ten minste ‘24 uren klachtenvrij’, zijn gemeenteleden welkom.

 4. Gemeenteleden en overige belangstellenden, die tot een risicogroep behoren, wordt gevraagd ernstig te overwegen of zij het wel verantwoord vinden om naar de kerk te komen.

 5. Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe; jassen worden meegenomen naar de zitplaats. In uiterste gevallen – bijv. gemeenteleden komen verregend binnen- zal de coördinator aangeven waar jassen kunnen worden ophangen.

 6. Gemeenteleden maken alleen in uiterste geval en in overleg met de coördinator gebruik van de toiletten.

 7. Dit gebruiksplan is als geprinte versie in elke ruimte van de Bergkerk aanwezig, alsmede beschikbaar op de website van de Bergkerk ( www.bergkerk.nl).

 8. Dit gebruiksplan wordt in samengevatte vorm bij herhaling in de Nieuwsbrief opgenomen.

 9. Ook al omdat de verwachting bestaat dat de beperkingen vanwege COVID-19 lang zullen duren, vindt momenteel onderzoek plaats naar life-streaming.

 

 

Reinigingsplan

 1. Bij binnenkomst van de Bergkerk is een desinfecterend middel beschikbaar om de handen te ontsmetten. Bij kerkelijke bijeenkomsten ziet de coördinator toe op gebruikmaking ervan; bij andere activiteiten vindt dit toezicht op gebruikmaking plaats onder verantwoordelijkheid van de beheerder a.i., Dik Sanders.

 2. Na elk gebruik van enige ruimte (zalen, keuken, gangen) wordt deze onder verantwoordelijkheid van de beheerder a.i., Dik Sanders, gereinigd (stoelen, tafels, deurklink, kranen, aanrecht, e.a.).

 3. Na elke eredienst zal de kerkzaal onder verantwoordelijkheid van de beheerder a.i., Dik Sanders, worden gereinigd (stoelen, microfoons, katheder,e.a).

 4. Bij gebruik van het katheder tijdens de eredienst zal dit na elke wisseling worden ontsmet ( ouderling 2).

 5. Na elke (kerkelijke) activiteit worden de toiletten onder verantwoordelijkheid van de beheerder a.i., Dik Sanders, gereinigd.

 6. Op de toiletten zijn een desinfecterend middel en tissues aanwezig.

 

Coördinatoren

 1. Bij elke eredienst zijn ten minste twee coördinatoren aanwezig. Zij zijn herkenbaar aan de geel - grijze hesjes die zij dragen. Kerkrentmeesters en diakenen zullen deze taak op zich nemen.

 2. De taak van de coördinator, aanwezig bij de ingang van de Bergkerk, is

- het verwelkomen van gemeenteleden,

- het toezien op het naleven van de norm van 1,5 meter,

- het vragen naar de gezondheid van gemeenteleden en overige belangstellenden, zowel van henzelf als van hun omgeving. De coördinator kan hen in voorkomende situaties de toegang tot de eredienst weigeren. Omdat dit gevoelig ligt en tot pijnlijke situaties kan leiden zal elke week in de Nieuwsbrief aandacht aan dit punt worden besteed met een dringend verzoek om begrip voor het handelen van de coördinator.

 1. Bij binnenkomst in de kerkzaal is een coördinator aanwezig die toeziet op het door de aanwezigen innemen van een plaats.

 

Erediensten

 1. Op de zondagen 7, 14, 21 en 28 juni a.s. zullen erediensten in de Bergkerk worden gehouden met maximaal 30 gemeenteleden. Omdat wij met deze diensten willen exploreren wat het betekent om met de norm van 1.5meter de liturgie te vieren, zullen die gemeenteleden met hun partner en kinderen worden uitgenodigd die op een van die zondagen voor een bepaalde taak al waren ingeroosterd (ouderlingen, diakenen, koster, collectanten, zij die welkom heten, geluidstechnici, zangers, autodienst, oppasdienst, begeleiders kindernevendienst, koffieschenkers). Het scribaat zal deze gemeenteleden uitnodigen en hen verzoeken zich aan te melden als zij de betreffende dienst willen bijwonen.

 2. Vanaf zondag 5 juli a.s. zal vanwege het toegestane aantal van maximaal 100 aanwezigen aan de hand van een alfabetische regeling worden bepaald wie bij de dienst aanwezig kunnen zijn: de ene zondag gemeenteleden en andere belangstellenden, wier achternaam begint met een A t/m L, de andere zondag met een M t/m Z.

 3. Zolang aan het houden van erediensten vanwege COVID-19 beperkingen zijn opgelegd, zullen de internetdiensten doorgaan.

 4. Indien besloten wordt tot het weer in de Kapel houden van diensten op zon- en feestdagen, zullen daarop betrekking hebbende regels worden bepaald.

 5. Op zondag 26 juli a.s. zal voor het eerst in het COVID-19 tijdperk het Heilig Avondmaal worden gevierd. Tevoren zullen nadere daarvoor benodigde afspraken worden gemaakt.

 6. Tot de uitkomsten van een lopend onderzoek bekend zijn, zal er geen gemeentezang zijn. Het zingen zal plaatsvinden met een paar (max. vier) stemmen.

 7. Er zal geen autodienst zijn.

 8. Vanaf 5 juli a.s. zal de bloemendienst in de pre-Corona vorm weer worden opgepakt.

 9. Gemeenteleden komen via de gebruikelijke ingang de hal van de kerk binnen en daarbij nemen zij de norm van 1,5 meter in acht. De coördinator ziet daarop toe. Indien bij het binnenkomen in de hal een opstopping dreigt – bijv. bij regenval- zal de coördinator naar bevind van zaken handelen (openen van tweede deur, verleggen looproute).

 10. Gemeenteleden volgen de instructies voor het volgen van de uitgetekende looproutes nauwgezet op.

 11. Gemeenteleden blijven na afloop van de dienst op hun zitplaats zitten en verlaten de kerk op aanwijzing van de coördinator. Concreet zullen de gemeenteleden per rij de kerkzaal verlaten om een te grote concentratie van mensen bij de uitgang te voorkomen.

 12. Bij de uitgang staan open schalen klaar voor de collectes.

 13. De predikant stelt zich na afloop van de dienst met de dienstdoende ouderling op bij de uitgang van de kerk om gemeenteleden een goede zondag/ goede week toe te wensen/ te knikken. Zoals wel gebruikelijk, is er nu geen mogelijkheid om ook maar even met de predikant van gedachten te wisselen; dit om concentratie van mensen te voorkomen.

 14. Na afloop is er geen koffiedrinken of mogelijkheid om elkaar in de kerk te ontmoeten.

 

 

Avondgebed

 1. Idem als boven (indeling op 1.5 mtr, naleving regels).

 

PM

Heilige Doop

Kinderopvang, kindernevendienst, jeugdwerk

 

WPR050620

 

Vanaf zondag 5 juli, is een onbeperkt aantal mensen welkom in de kerk, maar met inachtneming van de anderhalve meter maatregel. Het betekent voor de Bergkerk in de veilige opstelling, dat in totaal 86 mensen een plaats kunnen krijgen. De stoelen staan in tweetallen opgesteld. Er is dus nog lang geen sprake van een volle kerk. Een en ander staat in het gebruiksplan dat elke kerkelijke gemeente moet hebben, volgens richtlijnen van de PKN.
In het GEBRUIKSPLAN BERGKERK kunt u de maatregelen vinden die wij hebben getroffen.

Binnen deze richtlijnen proberen we als gemeente de liturgie te vieren en de online kerkdiensten blijven belangrijk. Hoe kunnen we het aantal kerkgangers zo goed mogelijk reguleren binnen de toegestane aantallen? De kerkenraad heeft besloten vooralsnog te starten met de verdeling volgens het alfabet. De ene zondag zijn kerkgangers uitgenodigd van wie de achternaam begint met de letters A t/m L en de volgende zondag de groep met een achternaam beginnend met de letters M t/m Z.
Op 5 juli starten we dus met de groep van wie de achternaam begint met de letters A tot en met L, op 12 juli zijn het de letters M tot en met Z en op 19 juli weer A tot en met L enz.
Bij verschillende achternamen in één gezin, maakt u zelf een keuze naar welke 2-wekelijkse zondagsdienst u gaat. Het lijkt de meest eenvoudige methode van regulering. De praktijk zal moeten uitwijzen of het werkt, maar vooralsnog gaan we hiermee aan de slag.
Advies voor deze tijd, laten we naar elkaar omzien en laten we onze ervaringen met elkaar delen. We hebben elkaar nodig en - meer dan dat - laten we in de kerk en thuis de lofzang gaande houden.

Alle geplande acties tot de zomer gaan niet door.
Wij gaan de actie voor PGA verschuiven tot september 2020. De datum wordt nog nader vastgesteld.
Wilt de kleding blijven verzamelen tot september 2020? Dan hopen wij deze alsnog te kunnen aanbieden voor dit goede doel.
Zie: https://www.samskledingactie.nl/