Collecte Kerk in Actie voor de slachtoffers in Beiroet wordt in Amersfoort gehouden op 23 augustus.
Het moderamen Diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort heeft besloten om op 23 augustus een collecte te houden voor de vele slachtoffers van de explosie in Libanon. Laten we als Protestantse Gemeente Amersfoort samen hier een mooi bedrag van maken!
Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn vele doden en gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd en een grote menigte van mensen is dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig!
Dit doet Kerk in Actie met uw geld
• Noodhulp bieden via ACT, het internationale kerkelijke netwerk aan de slachtoffers van de explosie. Zij ontvangen voedsel, water, kleding en hygiënematerialen.
• Hulp bieden bij het herstel van gebouwen van NEST, MECC en het jongerencentrum van Youth for Christ.
Steun de mensen in Beiroet en maak een bedrag over op rekening NL85 RABO 0143 2271 73 t.n.v. Diaconie protestantse gemeente Amersfoort o.v.v: voor de slachtoffers in Beiroet.

Wilbert van Saane, een uitgezonden medewerker van KIA doet in de meegestuurde video een oproep.

Filosoof en trainer Jan Flameling spreekt op 14 augustus in de Bibliotheek het Eemhuis over de vraag ‘hoe staan wij in de samenleving?’. Na de lezing gaan deelnemers in groepjes van vier uit elkaar om, onder begeleiding, middels dialoog dieper in te gaan op de vraag of een zinvol leven bestaat en zo ja, hoe je daar vorm aan kunt geven. Dit gebeurt (i.v.m. coronatijden) fysiek in de bibliotheek èn online middels Zoom. Ook online is er per groep een gespreksleider. De organisatie van de bijeenkomst is een coproductie van Bibliotheek Eemland en het project ZinIn van Ria Roelofs en Daan Vosskuhler.

de link hieronder bevat alle informatie.
https://www.bibliotheekeemland.nl/Actueel/agenda/hoe-sta-ik-in-de-samenleving--jan-flameling---in-gesprek-over-zi.html

Wilt u om een andere reden de bezem door uw garderobe halen? Hoe dan ook, u heeft ongetwijfeld kleding, beddengoed en gordijnen in huis waar u vanaf wilt. De Amersfoortse kerken doen ook dit jaar weer mee aan Sam’s Kledingactie – een mooie gelegenheid om met behulp van oude kleding een goed doel te steunen.

Lokale infrastructuur
In zuidoost Ethiopië ligt het gebied Liben, op de grens tussen twee etnische groepen: de Oromia en de Somali. In 2016 waren de spanningen tussen de twee groepen sterk opgelopen met als gevolg dat er grote aantallen mensen uit hun dorpen gevlucht zijn en elders een tijdelijk onderkomen gezocht hebben. Nu is de situatie gestabiliseerd en keren velen weer terug naar hun dorp.
Als gevolg van hun afwezigheid en de strijd is een groot deel van de lokale infrastructuur voor watervoorziening en landbouw productie verwaarloosd of zelfs verwoest.

Levensvatbare terugkeer
Om een levensvatbare terugkeer te garanderen is het nodig dat de dorpelingen middelen van bestaan hebben en voorzieningen voor schoon drinkwater.
Cordaid gaat samen met de lokale partner Racida deze mensen ondersteunen bij de terugkeer. Daarnaast zal er in het project met de verschillende bevolkingsgroepen en de lokale overheid gewerkt worden aan vredesopbouw en onderling begrip. Op die manier wordt er getracht een herhaling van de problemen uit 2016 te voorkomen.

Wat en hoe: Oude kleding, schoenen en huishoudtextiel, graag afgeven in gesloten plastic zakken.
Wanneer: Zaterdag 12 september tussen 10 en 12 uur.
Inzamelpunten: St. Joriskerk (inleveradres Heiligenbergerweg 203), Bergkerk, De Bron, De Brug, Emmaüskerk, Fonteinkerk, De Hoeksteen, Nieuwe Kerk, Nijenstede,
NB: Alleen kleding die wordt ingeleverd bij de Adventkerk gaat naar de Amersfoortse Kledingbank.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willem Wallet, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-22528336. Zie ook www.samskledingactie.nl

 

Algemeen

 1. Vanaf zondag 7 juni 2020 zullen in de Bergkerk kerkdiensten worden gehouden met maximaal 30 mensen, excl. degenen die een taak hebben te vervullen.

 2. Vanaf 1 juli 2020 zullen kerkdiensten worden gehouden met maximaal 100 mensen (onder voorbehoud van gewijzigd overheidsbeleid).

 3. Voorafgaande aan elke onder verantwoordelijkheid van de Bergkerk vallende activiteit zal worden afgewogen of deze op fysieke wijze of in digitale vorm plaatsvindt.

 4. Tot nader te bepalen datum is het niet toegestaan om in de kerk op hetzelfde moment met meerdere groepen van maximaal 30 of 100 mensen in verschillende zalen bijeen te komen.

 5. De norm van 1,5 meter afstand is onverkort geldig en daarmee van toepassing binnen de Bergkerk, maar ook op het tot de Bergkerk behorende grondoppervlak buiten het kerkgebouw.

 6. Op basis van de geldende norm van 1,5 meter is de maximale bezettingsgraad per ruimte als volgt bepaald:

 • Kerkzaal: 86 mensen;

 • Kapel: 24 mensen

 • Gemeentezaal: 18 mensen;

 • Zaal 1: 8 mensen;

 • Zaal 2: 6 mensen.

Deze maximale bezettingsgraad is bereikt door het verwijderen van stoelen. Als aanvullende maatregel zijn in de kerkzaal sets van twee stoelen geplaatst om diegenen die tot één huishouden behoren, de mogelijkheid te bieden bij elkaar te zitten.

 1. Die ruimtes die niet gebruikt worden tijdens activiteiten in de Bergkerk, zullen zo veel mogelijk worden afgesloten.

 2. Hoewel het uit oogpunt van verbinding na zovele weken begrijpelijk is dat gemeenteleden met elkaar een gesprek willen aangaan, is dat niet mogelijk binnen de kerk; buiten, maar op grondgebied van de kerk, zijn er met inachtneming van 1,5 meter wellicht wel mogelijkheden mits anderen daarvan geen hinder ondervinden.

 3. Gemeenteleden met corona-gerelateerde klachten, zoals verkoudheid, hoesten of verhoging, dan wel zij die een huishouden delen met iemand met deze verschijnselen, blijven thuis en komen dus niet naar de Bergkerk. Alleen als er sprake is van ten minste ‘24 uren klachtenvrij’, zijn gemeenteleden welkom.

 4. Gemeenteleden en overige belangstellenden, die tot een risicogroep behoren, wordt gevraagd ernstig te overwegen of zij het wel verantwoord vinden om naar de kerk te komen.

 5. Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe; jassen worden meegenomen naar de zitplaats. In uiterste gevallen – bijv. gemeenteleden komen verregend binnen- zal de coördinator aangeven waar jassen kunnen worden ophangen.

 6. Gemeenteleden maken alleen in uiterste geval en in overleg met de coördinator gebruik van de toiletten.

 7. Dit gebruiksplan is als geprinte versie in elke ruimte van de Bergkerk aanwezig, alsmede beschikbaar op de website van de Bergkerk ( www.bergkerk.nl).

 8. Dit gebruiksplan wordt in samengevatte vorm bij herhaling in de Nieuwsbrief opgenomen.

 9. Ook al omdat de verwachting bestaat dat de beperkingen vanwege COVID-19 lang zullen duren, vindt momenteel onderzoek plaats naar life-streaming.

 

 

Reinigingsplan

 1. Bij binnenkomst van de Bergkerk is een desinfecterend middel beschikbaar om de handen te ontsmetten. Bij kerkelijke bijeenkomsten ziet de coördinator toe op gebruikmaking ervan; bij andere activiteiten vindt dit toezicht op gebruikmaking plaats onder verantwoordelijkheid van de beheerder a.i., Dik Sanders.

 2. Na elk gebruik van enige ruimte (zalen, keuken, gangen) wordt deze onder verantwoordelijkheid van de beheerder a.i., Dik Sanders, gereinigd (stoelen, tafels, deurklink, kranen, aanrecht, e.a.).

 3. Na elke eredienst zal de kerkzaal onder verantwoordelijkheid van de beheerder a.i., Dik Sanders, worden gereinigd (stoelen, microfoons, katheder,e.a).

 4. Bij gebruik van het katheder tijdens de eredienst zal dit na elke wisseling worden ontsmet ( ouderling 2).

 5. Na elke (kerkelijke) activiteit worden de toiletten onder verantwoordelijkheid van de beheerder a.i., Dik Sanders, gereinigd.

 6. Op de toiletten zijn een desinfecterend middel en tissues aanwezig.

 

Coördinatoren

 1. Bij elke eredienst zijn ten minste twee coördinatoren aanwezig. Zij zijn herkenbaar aan de geel - grijze hesjes die zij dragen. Kerkrentmeesters en diakenen zullen deze taak op zich nemen.

 2. De taak van de coördinator, aanwezig bij de ingang van de Bergkerk, is

- het verwelkomen van gemeenteleden,

- het toezien op het naleven van de norm van 1,5 meter,

- het vragen naar de gezondheid van gemeenteleden en overige belangstellenden, zowel van henzelf als van hun omgeving. De coördinator kan hen in voorkomende situaties de toegang tot de eredienst weigeren. Omdat dit gevoelig ligt en tot pijnlijke situaties kan leiden zal elke week in de Nieuwsbrief aandacht aan dit punt worden besteed met een dringend verzoek om begrip voor het handelen van de coördinator.

 1. Bij binnenkomst in de kerkzaal is een coördinator aanwezig die toeziet op het door de aanwezigen innemen van een plaats.

 

Erediensten

 1. Op de zondagen 7, 14, 21 en 28 juni a.s. zullen erediensten in de Bergkerk worden gehouden met maximaal 30 gemeenteleden. Omdat wij met deze diensten willen exploreren wat het betekent om met de norm van 1.5meter de liturgie te vieren, zullen die gemeenteleden met hun partner en kinderen worden uitgenodigd die op een van die zondagen voor een bepaalde taak al waren ingeroosterd (ouderlingen, diakenen, koster, collectanten, zij die welkom heten, geluidstechnici, zangers, autodienst, oppasdienst, begeleiders kindernevendienst, koffieschenkers). Het scribaat zal deze gemeenteleden uitnodigen en hen verzoeken zich aan te melden als zij de betreffende dienst willen bijwonen.

 2. Vanaf zondag 5 juli a.s. zal vanwege het toegestane aantal van maximaal 100 aanwezigen aan de hand van een alfabetische regeling worden bepaald wie bij de dienst aanwezig kunnen zijn: de ene zondag gemeenteleden en andere belangstellenden, wier achternaam begint met een A t/m L, de andere zondag met een M t/m Z.

 3. Zolang aan het houden van erediensten vanwege COVID-19 beperkingen zijn opgelegd, zullen de internetdiensten doorgaan.

 4. Indien besloten wordt tot het weer in de Kapel houden van diensten op zon- en feestdagen, zullen daarop betrekking hebbende regels worden bepaald.

 5. Op zondag 26 juli a.s. zal voor het eerst in het COVID-19 tijdperk het Heilig Avondmaal worden gevierd. Tevoren zullen nadere daarvoor benodigde afspraken worden gemaakt.

 6. Tot de uitkomsten van een lopend onderzoek bekend zijn, zal er geen gemeentezang zijn. Het zingen zal plaatsvinden met een paar (max. vier) stemmen.

 7. Er zal geen autodienst zijn.

 8. Vanaf 5 juli a.s. zal de bloemendienst in de pre-Corona vorm weer worden opgepakt.

 9. Gemeenteleden komen via de gebruikelijke ingang de hal van de kerk binnen en daarbij nemen zij de norm van 1,5 meter in acht. De coördinator ziet daarop toe. Indien bij het binnenkomen in de hal een opstopping dreigt – bijv. bij regenval- zal de coördinator naar bevind van zaken handelen (openen van tweede deur, verleggen looproute).

 10. Gemeenteleden volgen de instructies voor het volgen van de uitgetekende looproutes nauwgezet op.

 11. Gemeenteleden blijven na afloop van de dienst op hun zitplaats zitten en verlaten de kerk op aanwijzing van de coördinator. Concreet zullen de gemeenteleden per rij de kerkzaal verlaten om een te grote concentratie van mensen bij de uitgang te voorkomen.

 12. Bij de uitgang staan open schalen klaar voor de collectes.

 13. De predikant stelt zich na afloop van de dienst met de dienstdoende ouderling op bij de uitgang van de kerk om gemeenteleden een goede zondag/ goede week toe te wensen/ te knikken. Zoals wel gebruikelijk, is er nu geen mogelijkheid om ook maar even met de predikant van gedachten te wisselen; dit om concentratie van mensen te voorkomen.

 14. Na afloop is er geen koffiedrinken of mogelijkheid om elkaar in de kerk te ontmoeten.

 

 

Avondgebed

 1. Idem als boven (indeling op 1.5 mtr, naleving regels).

 

PM

Heilige Doop

Kinderopvang, kindernevendienst, jeugdwerk

 

WPR050620

 

Subcategorieën

overzicht van de diaconale activiteiten